دوره‌ی فیلمنامه نویسی سه بار در سال برگزار می‌شود. شامل سه دوره‌ی مقدماتی، میانی و تکمیلی است. طول هر دوره، دو ماه و طی ده جلسه سه ساعته تشکیل می‌شود. ثبت‌نام در این دوره، نیازمند پذیرش و تایید در مصاحبه ورودی است. هنرآموختگان پس از گذراندن هر ترم (دوره‌ی سی ساعته) و دریافت نمره قبولی مدارک فیلمنامه‌نویسی مقدماتی، میانی و تکمیلی مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند.

دوره‌ی تدوین سینمایی دو بار در سال برگزار می‌شود. شامل سه دوره‌ی مقدماتی، میانی و تکمیلی است. طول هر دوره، دو ماه و طی ده جلسه سه ساعته تشکیل می‌شود. هنرآموختگان پس از گذراندن هر ترم (دوره‌ی سی ساعته) و دریافت نمره قبولی مدارک تدوین مقدماتی، میانی و تکمیلی مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند.

دوره‌ی فیلم‌برداری دو بار در سال برگزار می‌شود. شامل سه دوره‌ی مقدماتی، میانی و تکمیلی است. طول هر دوره، دو ماه و طی ده جلسه سه ساعته تشکیل می‌شود. هنرآموختگان پس از گذراندن هر ترم (دوره‌ی سی ساعته) و دریافت نمره قبولی مدارک فیلم‌برداری مقدماتی، میانی و تکمیلی مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند. دیالوگ نویسی- سعید عقیقی دوره‌ی دیالوگ‌نویسی یک بار در سال برگزار می‌شود. شامل یک دوره‌ی مقدماتی است. طول دوره، دو ماه و طی ده جلسه سه ساعته تشکیل می‌شود.

دوره‌ی از ایده تا فیلم کوتاه یک بار در سال برگزار می‌شود. طول دوره، دو ماه و طی دوازده جلسه سه ساعته تشکیل می‌شود.

دوره‌ی چگونه فیلم دیدن یک بار در سال برگزار می‌شود. طول دوره، دو ماه و طی ده جلسه سه ساعته تشکیل می‌شود. تحلیل نما‌به‌نمای فیلم و درس‌گفتار سینمایی – سعید قطبی زاده دوره‌ی تحلیل نما‌به‌نمای فیلم و درس‌گفتار سینمایی چهار بار در سال برگزار می‌شود. طول دوره، دو ماه و طی ده جلسه سه ساعته تشکیل می‌شود. موسیقی فیلم – سعید ذهنی دوره‌ی موسیقی فیلم یک بار در سال برگزار می‌شود. طول دوره، دو ماه و طی ده جلسه سه ساعته تشکیل می‌شود.

دوره‌ی گریم سینمایی یک بار در سال برگزار می‌شود. شامل سه دوره‌ی مقدماتی، میانی و تکمیلی است. طول هر دوره، دو ماه و طی ده جلسه سه ساعته تشکیل می‌شود. هنرآموختگان پس از گذراندن هر ترم (دوره‌ی سی ساعته) و دریافت نمره قبولی مدارک گریم مقدماتی، میانی و تکمیلی مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند.

کارگاه‌های تک‌درس:

  • فیلمنامه نویسی - سعید عقیقی
  • تدوین سینمایی - حسن حسن‌دوست
  • فیلم‌برداری - امین جعفری
  • از ایده تا فیلم کوتاه – سعید عقیقی
  • چگونه فیلم دیدن – سعید عقیقی
  • گریم سینمایی - سودابه خسروی