افتخارات هنر آموختگان (Rahway)

فیلم هایلایت به کارگردانی شهرزاد دادگر هنر آموخته مدرسه هیلاج، تولید سال 1395، در جشنواره Rahway نیوجرسی 2017 موردتقدیر قرار گرفت.